Shromáždění SVD Roškotova 14.6.2022

Výbor SVD Roškotova 1737/6, Praha 4 – Braník tímto svolává
SHROMÁŽDĚNÍ  VLASTNÍKŮ v úterý 14. června 2022 od 18.00 hodin v salonku Sporthotelu OÁZA, Jeremenkova 106, Praha 4.
Prezentace vlastníků začíná 17.45 hod.

Pozvánka a program

Formulář plné moci

Podklady ke shromáždění

K usnášeníschopnosti schůze je nutná nadpoloviční většina! Ke schvalování bude předložena: účetní závěrka za rok 2021, zákonem daná povinnost, plán oprav a údržby domu na 2022/23, změnové listy, tj. úprava výše záloh v budoucnu dle vývoje tržních cen energií a dalších služeb.

Vlastník jednotky je oprávněn nechat se na shromáždění zastoupit jinou osobou, a to na základě písemné plné moci. Plná moc nemusí být notářsky ověřena. V případě spoluvlastnictví jednotky (také SJM) je potřeba předložit podepsané zplnomocnění pro jednoho z nich se souhlasem, druhého vlastníka nebo všech ostatních, pokud tak nebylo učiněno na posledním shromáždění nebo během hlasování per rollam.

Apelujeme na Vaši účast, případně na možnost udělení plné moci!

Za výbor:

Jana Macešková, předsedkyně výboru