Domovní řád

Společenství vlastníků domu Roškotova 1737/6 Praha 4

  1. Zavírejte důsledně vchodové dveře! Nepouštějte do domu neznámé cizí osoby.
  2. Ve všech společných prostorách domu a u vchodu do domu se NEKOUŘÍ! Neodhazujte nedopalky z oken, do prostoru atria ani před vchodem do domu. Neznečišťujte parapety oken a okolí koše na drobné odpadky před domem.
  3. Zákaz venčení psů přímo pod okny domu. Při znečištění společných prostorů v domě a výtahů, trávníku či chodníku po svém psovi neprodleně ukliďte!
  4. Z bezpečnostních a protipožárních důvodů je zákaz na společných i sklepních chodbách domu a na schodištích odkládat či skladovat nepotřebné věci, nábytek, kola, odpad atp., kromě květin. Pro kola a kočárky je v suterénu vyhrazena samostatná místnost, klíč u výboru SVD.
  5. Rekonstrukce a větší opravy v bytě je nutné oznámit výboru SVD. Ostatním vlastníkům a obyvatelům domu vývěskou na nástěnce ve vestibulu (vedle schránek). Hlučné a rušivé práce jsou možné pouze v pracovních dnech od 8 do 18 hodin.
  6. Při stěhování, rekonstrukcích apod. nepoškozujte malby na stěnách, venkovní i vnitřní dlažbu, neničte dveře. Nepřetěžujte a neničte výtahy!
  7. Do popelnic patří pouze drobný komunální odpad! Odpad se vyváží každé pondělí a čtvrtek. Zásadně vedle popelnic neodkládejte větší nepotřebné předměty, krabice, přístroje, nábytek, koberce, nebezpečný odpad atd. – je povinností každého vlastníka či nájemníka je odvézt do sběrného dvora!!!
  8. Propagační materiály z vlastních schránek je povinen si každý zlikvidovat sám, neodhazujte je vedle schránek.
  9. Nezapomínejte výboru nahlásit změnu vlastníka bytu, nájemníka, nové kontaktní údaje, počet bydlících osob a příp. domácí zvíře v bytě.

Věříme, že dodržováním těchto zásad bude bydlení v našem domě pro nás všechny příjemnější a pohodovější. Děkujeme.

Výbor SVD