Shromáždění SVD Roškotova 20.6.2023, podklady

Výbor SVD Roškotova 1737/6, Praha 4 – Braník svolává
SHROMÁŽDĚNÍ  VLASTNÍKŮ v úterý 20. června 2023 od 18.00 hodin
v salonku restaurace Za školou, Nad Zemankou 3, Praha 4.
(trasa z Roškotovy)

Prezentace vlastníků začíná 17.30 hod.

Pozvánka a program

Formulář plné moci

Podklady ke shromáždění

K usnášeníschopnosti schůze je nutná nadpoloviční většina!

Ke schvalování bude předložena účetní závěrka za rok 2022, zákonem daná povinnost a plán oprav a údržby domu na 2023/24.

Vlastník jednotky je oprávněn nechat se na shromáždění zastoupit jinou osobou, a to na základě písemné plné moci. Plná moc nemusí být notářsky ověřena. V případě spoluvlastnictví jednotky (také SJM) je potřeba předložit podepsané zplnomocnění pro jednoho z nich se souhlasem, druhého vlastníka nebo všech ostatních, pokud tak nebylo učiněno na posledním shromáždění nebo během hlasování per rollam.

Těšíme se na Vaši hojnou účast, případně na Vašeho zástupce vybaveného plnou mocí.

Za výbor:

Jana Macešková, předsedkyně výboru