Shromáždění SVD Roškotova 22.9.2020

Výbor SVD Roškotova 1737/6, Praha 4 – Braník tímto svolává
SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

P O Z V Á N K A

na Shromáždění společenství vlastníků domu Roškotova 1737/6, Praha 4

v úterý 22. září 2020 od 18.00 hodin

v salonku Sporthotelu OÁZA, Jeremenkova 106, Praha 4

Program:

1. Prezence a odsouhlasení programu schůze

2. Zpráva o činnosti výboru + čerpání F0 dle plánu oprav na 2019/20

3. Zpráva technického správce

4. Zpráva kontrolora

5. Účetní uzávěrka za rok 2019 – schválení

6. Schválení mandátu výboru pro uzavírání smluv s Pražskou

teplárenskou, a.s. o přímém napojení (účast p. Kindla – PTE)

7. Plán oprav na rok 2020/21 – schválení

8. Vstupní dveře – schválení typu – elektrické posuvné dveře, schválení

navýšení pořizovací ceny

9. Změna účetní firmy – zdůvodnění a schválení 10. Různé (soudně vymáhaný dluh byt 601, info o směrnici PO, pojistné plnění z odpovědnosti, atd.)

K usnášeníschopnosti schůze je nutná nadpoloviční většina! Musíme také splnit naši zákonem danou povinnost – schválení účetní uzávěrky za r. 2019 a její uložení do OR.

Upozornění

Vlastník jednotky je oprávněn nechat se na shromáždění zastoupit jinou osobou, a to na základě písemné plné moci. V případě spoluvlastnictví jednotky musí plnou moc podepsat všichni spoluvlastníci! Plná moc nemusí být notářsky ověřena.

Formulář plné moci a podklady pro schůzi shromáždění vlastníků budou k dispozici na nástěnce ve vestibulu, a také na našich stránkách www.roskotova.cz, případně je možné si je vyžádat emailem vybor.roskotova@seznam.cz.

Apelujeme na účast vás všech, případně využití možnosti udělení plné moci!

Jana Macešková, předsedkyně výboru SVD